ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ މި ހިތަށް ތަސައްލީއާދިރުން ދެއްވާށިއޭ މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ މި ހިތަށް ތަސައްލީއާދިރުން ދެއްވާށިއޭ ކުށް ފާފައިން ޠާހިރުވެގެން ހުރުމަށް ޓަކައި ކުށްތަކުގެ ހިޔަނިންވެސް ދުރަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ކުށްތަކުގެ ތަޢުބާއަށް އަދާ އުޅުމަށް ޓަކައި ކުށްކުރެ ވިދާ ހިނދުގައި ޢަފޫ ދެއްވާށިއޭ މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ މި ހިތަށް ތަސައްލީއާދިރުން ދެއްވާށިއޭ ފުރިހަމަ ޙަލާލުވި ރިޒުޤު ދެއްވާ ހެޔޮ މަގުން ފުރިހަމަވި ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހެލިފެލިވަމުން ކުރިއަށް ދެވޭނޭ މަގު އަމާންކޮށް ދެއްވަމުން ހުރިހާ ނަޞީބުގެ ރަޙުމަތެއް ލައްވާށިއޭ މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ މި ހިތަށް ތަސައްލީއާދިރުން ދެއްވާށިއޭ ނިޔަތާ ދުލުން ކުއްތަންވެ ޚާލިޞްކަންމަތީ ކިޔަމަންކަމާއެކު އަޅުވެތިވެ ހުރެ ބިންމަތީ ހިޔަފަށް ކުރާ މި ދުޢާ މި މަޑުމޮޅިކަންމަތީ ތިޔަ މާތް އިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް އުފުލޭށިއޭ މި ހިތުގެ ދުޢާ އަބަދަށްމެ ފުދިގެން ދާށިއޭ މި ހިތަށް ތަސައްލީއާ ދިރުން ދެއްވާށިއޭ

 1. ޢާލަމުގާ ހިގަމުން އައި ބުޝްރާއީ ހެކިވާ
 2. އަލި ނޫރު
 3. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 4. ދަރުސުން ޔަޤީން އެފިލާދަނީ
 5. ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ
 6. ދިރުންދޭ ތަމަންނާ އެ ދަރުބާރު ހާދީ
 7. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 8. އެމުނޭށިއޭ ރަންހާރުތައް ޝުކުރާ ސަނާގެ އިނގިލިތަކުން
 9. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 10. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 11. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 12. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 13. ފަރިޤުލްޝަންވަނީ އަސަރުގާ
 14. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 15. ފިލާނެތޯ ލޯތަކުން މިފޫދޭ
 16. އިލާހީ ނޫރު
 17. އިސްނެންގެވި މާތްވީ ސާހިބުން
 18. އިތުރު ރަސޫލާ
 19. ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ
 20. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 21. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 22. މަލުން މަލުން ހާރުތައް މީގަތާލާ
 23. މަންމަ
 24. މިބިމުގައި އެންމެ ފަރިވާދީ އުތުރިދާ މީޢަލާމާތޭ
 25. މި ހިތުގެ ދުޢާ
 26. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 27. ނަބީ އަމީނޭ
 28. ނަޞަބޭ ޚިޔާރު ވެގެން ހިނގާ
 29. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 30. ނެތީހޭ މިޢާލަމް އުޑާބިން ނެތީހޭ
 31. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 32. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 33. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 34. ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން
 35. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 36. ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ
 37. ވާމިފަރި ޙާލު ހެނދުނާ ހަވީރާ
 38. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 39. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 40. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 41. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

79 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޙައްސާނު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރައިވަރެއް ހެދީމާ

މުމްތާޒް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖާދޫގާ

މޫނިސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖިސްމާއި މޭ

ޝަފީޤާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ