ރޯޅި ތެރޭގާ، ތަރިތަށް އުޑުން ދޯދިން އެދިންހާ، ހަންދުވަރު އަލުން މްމް...މްމްމްމް، ށްމްމްމް...މްމްމްމް. މްމް...މްމްމްމް، ށްމްމްމް...މްމްމްމް. ފަރި ފަރި އަތުން ނުފިރުމީމާ، އަރިހަށް މަށަށް ނުދެވުނީމާ ފަރި ފަރި އަތުން ނުފިރުމީމާ، އަރިހަށް މަށަށް ނުދެވުނީމާ ވަސްމީރު ހުވަނދުން، ވަސްވިހުރިލީމާ ރޯޅި ތެރޭގާ، ހިންދިރުވުނީބާ ރޯލީމު އެކަނި، ހިނިތުން ވަމުން ހޯދީމު ދަންވަރު، ހިޔް ދަތި ކަމުން ފަރި ފަރި އަތުން ނުފިރުމީމާ، އަރިހަށް މަށަށް ނުދެވުނީމާ ފަރި ފަރި އަތުން ނުފިރުމީމާ، އަރިހަށް މަށަށް ނުދެވުނީމާ ވަސްމީރު ހުވަނދުން، ވަސްވިހުރިލީމާ ރޯޅި ތެރޭގާ، ހިންދިރުވުނީބާ. ރޯޅި ތެރޭގާ، ތަރިތަށް އުޑުން ދޯދިން އެދިންހާ، ހަންދުވަރު އަލުން ރޯލީމު އެކަނި، ހިނިތުން ވަމުން ހޯދީމު ދަންވަރު، ހިޔް ދަތި ކަމުން މްމްމް...މްމްމްމް، ށްމްމްމް...މްމްމްމް. މްމްމް...މްމްމްމް، ށްމްމްމް...މްމްމްމް.

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.