ވާރޭގެ ޕަރީ ތެމިތެމި އެހުރީ

ރާގު: ސާވަންކި ޕަރީ

ވާރޭގެ ޕަރީ ތެމިތެމި އެހުރީ ރީތި ބޯ ހޭވެނީ ލޯ އެ ލަދުރަކި ވަނީ ދެންމި ޖާދޫއޭ ހިތާއެ ލޯބި އާލަކޮށްދެނީ ވާރޭގެ ޕަރީ ތެމިތެމި އެހުރީ ގައިގާ ހެދުންގޮސް ތަތްވި މަންޒަރު ހާމަވަނީއޭ އަސް ޗާލޭ ހީވޭ ވިލާގަނޑު ހަނދުމަތީ ދެން މަޑުވެލަނީއޭ އަސް ޗާލޭ އަދި ލޮލުން ހުރެ ބަލާތީ އިސްޖަހައިގެން ހިނގާތީ ދެންމި ޖާދޫއޭ ހިތާއެ ލޯބި އާލަކޮށްދެނީ ވާރޭގެ ޕަރީ ތެމިތެމި އެހުރީ އާ................ ލަލަލާލާ .......... ލައްލަލާލާ............... އަހަރެން އެކަންޏޭ ތާކަށް ދަނީއޭ ހާދަ ދުރޭ އޭ އޭ ގެންދޭ ވިދުވަރު ވިދަމުން ގުގުރާ ހަދާތީ ފިތްކެނޑެނީއޭ އޭ ގެންދޭ ދެން ކަލޭ ތިޔަދިވާނާ ވިމާ ލޯބީގެ ނާނާ މީގެ ޒާތުން ދެން ހިތާއެ ފޫހިވާގޮތް ދެންވަނީ ވާރޭގެ ޕަރީ ތެމިތެމި އެހުރީ ވާރޭގެ ތިކިތައް އިސްތަށިގަނޑާދެން ކުޅެމުންދަނީއޭ މަސްތުވެފާ އެއްޗެއް ބުނީތީ މާބުންވެގެންފާ ރުޅިވެސް އައީހޭ ފޫހިވެފާ ލޯބި ހިތުގާ ހިނގާނޭ ނޫންކަމަށްވެސް ހަދާނޭ ދެންމި ޖާދޫއޭ ހިތާއެ ލޯބި އާލަކޮށްދެނީ ވާރޭގެ ޕަރީ ތެމިތެމި އެހުރީ ރީތި ބޯ ހޭވެނީ ލޯ އެ ލަދުރަކި ވަނީ ދެންމި ޖާދޫއޭ ހިތާއެ ލޯބި އާލަކޮށްދެނީ ވާރޭގެ ޕަރީ ތެމިތެމި އެހުރީ ރީތި ބޯ ހޭވެނީ ލޯ އެ ލަދުރަކި ވަނީ ދެންމި ޖާދޫއޭ ހިތާއެ ލޯބި އާލަކޮށްދެނީ ވާރޭގެ ޕަރީ ތެމިތެމި އެހުރީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.