ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޢަބްދުއްސަމީއު

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބޭންޑް "އަކަސަކަ" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޢަބްދުއްސަމީއު އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. ސަމީއުގެ ކިޔުއްވާފައިވާ ގިނަ އަމިއްލަ ރާގުތަކަކީ މިހާރުވެސް އަޑުއަހާލަން އެހާމެ ހިތްގައިމު ލަވަތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ޢަބްދުއްސަމީއުގެ ލަވަތައް

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

80 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މުމްތާޒް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

އަޙްމަދު އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އާދޭސް

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސިއްރު

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޔާރު ބުނެލާށޭ

ޢީސާ މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އިތުރު ރަސޫލާ

ނިޝް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބި ދޭނަން ޔަޤީން