ޢަބްދުއްސަމީއު

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބޭންޑް "އަކަސަކަ" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޢަބްދުއްސަމީއު އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. ސަމީއުގެ ކިޔުއްވާފައިވާ ގިނަ އަމިއްލަ ރާގުތަކަކީ މިހާރުވެސް އަޑުއަހާލަން އެހާމެ ހިތްގައިމު ލަވަތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.